Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Kommunpolitiker i Skaraborg - ta ert ansvar och satsa på skolan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att prioritera skolan är att prioritera framtiden, skriver ordföranden i Lärarförbundets olika avdelningar inom Skaraborg i en debattartikel. Den är riktad till alla kommunpolitiker i Skaraborg angående de besparingar som sker på olika sätt och i olika grad inom skolområdet.

Lärarförbundet Skaraborg vill ge en tankeställare till skolpolitikerna.

Justnu sitter rektorerna runt om i Skaraborg på sina skolor med en procentsiffra av sin budgetsom de ska effektivisera sin verksamhet utifrån. Etttungt arbete att utföra då rektornsamtidigt alltid ska arbeta utifrån skollagen och arbetsmiljölagen för att skapa bästa möjliga tillvaro för barn, elever och medarbetare. Den organisation som tidigare är framarbetad föratt möta varje individs behov ska nu enligt er politiker effektiviseras.

Rektorn har hittillsarbetat för att utvecklaen pedagogiskt hållbar verksamhet. Effektiviseringsbegreppet som ni kommunpolitiker använder säger vi är att spara på framtidens vuxnaochriskera arbetsmiljön ute i skolverksamheterna. En budget i balans ärett lagkrav enligt kommunallagen. Dock ska man komma ihåg att skollagen och arbetsmiljölagen också ska följas. Man kan inte bryta enlag för att följa en annan!

Annons

Annons

Ni kommunpolitiker har ett stort ansvar utifrån alla tre lagarna! Hur upprätthållsen fungerande arbetsmiljönär effektiviseringar innebär att bland annat antalet personalminskas, vikarier saknas, låga löner resulterar iatt det är svårt attrekrytera ochbehålla utbildad personal?

Hurupprätthålls skollagen när bland annat stöd minskartill den enskilde eleven, resurspersoner försvinner och studieron minskar? Rektorer och förvaltning gör så gott dekanutifrån sina budgetramar. Skolanär dock en långsiktig verksamhet. Under en politikers mandatperiod har en elev bara gått knappt en tredjedel av sin skolgång. Att se skolan som en budgetpost att reglera meden ettårig budget är inte ettlångsiktigt tänk. Det tar ofta en långtid att bygga upp en fungerande verksamhet men det kan gåjättefort att raseraden.

Vissa elever blir tysta medan andra utåtagerar sin besvikelse på att vuxenvärlden sviker.

Föräldrarblir frustrerade och visar det tydligt gentemot rektor och lärare. Besparingarna är – iett större perspektiv än att visa er politiker att årets budget hölls – enstorframtidakostnad iform av elevers sämre måluppfyllelse, minskade studiero ochsämre psykiska hälsa, lärares ochrektorerssämre arbetsmiljö och sämre hälsa.

Som fackförbund kan vi inte acceptera deså kallade effektiviseringarna och dess konsekvenser.

Annons

Våra medlemmar betalar just nu ett högt pris för dem med bristande förutsättningar och försämrad arbetsmiljö.Barn och elever drabbas hårt på många sätt. Du som kommunpolitiker har nu ett extra stort ansvar för hur skolans framtidska utvecklas. Du ansvarar för att ge rektorer och lärare rättförutsättningar föratt ta sittyrkesansvar och ge barn och elever engodgrund för detframtidalivet.

Kom ihåg att det inte går att spara sig till fler och friskare rektorerochlärare eller högre måluppfyllelse förbarn ochelever. Visa att du vågar satsa på skolan och prioritera den!

Ordförandegruppen inom Lärarförbundet i Skaraborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan