Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Agera nu för de svaga i pandemins isolering

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är kärva tider i världen och det är kärva tider för var och en av oss. Vi rekommenderas isolering, försiktighet och social distansering. Att arbeta hemma och ha digitala träffar är vanligt men många av oss har kanske inte den möjligheten. Kanske är vardagen stor ensamhet och oro för vad framtiden har att erbjuda.

Verksamhetschefer och fackliga vittnar om att det aldrig någonsin har det varit så lågt tryck på den psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset som nu. 40 procent färre söker sig till psykakuten nu i Coronatider i jämförelse med en vanlig dag. Också område affektiva har fått markant minskat antal besök sedan restriktioner med anledning av Coronapandemin. Anledningen tros vara att patienterna dels inte besöker mottagningen för att de, på myndigheternas uppmaning, väljer att stanna hemma i Coronatider. Kanske finns en rädsla att bli smittad eller så kommer de på andra tankar än sin egen psykiska ohälsa.

Annons

Annons

Från flera håll hörs ord av oro. SPIV (Suicidprevention i Väst) befarar att suicidtalen kommer öka i isoleringens tid och kvinnojourerna vittnar om ökad andel som vänder sig till dem när de isolerats tillsammans med våldsamma partners. ”Grupper som redan mår dåligt far väldigt illa nu. Det jäser därute och jag tror det kommer att bli ännu värre” säger Pirjo Stråte, från SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd. Representanter från Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam beskriver att barn sällan får allvarliga symtom vid covid-19-smitta utan istället drabbas av ekonomisk och social oro, ökad alkoholkonsumtion i hemmen och våld i nära relationer.

Kvinnojourer, BRIS (Barnens rätt i samhället), Rädda barnen och andra frivilligorganisationer beskriver ett ökat söktryck från barn och deras familjer. Självstudier i hemmet tar ifrån barn som lever i otrygga hem den ibland enda trygga vuxennärvaron de har och dagens kanske enda lagade mål mat. För en stor andel unga individer i Sverige utgörs hotbilden på grund av covid-19-pandemin inte i första hand av svår sjukdom och död, utan av en ökad risk för skolmisslyckande, psykisk ohälsa och i värsta fall även fysisk misshandel.

Barnkonventionen är nu lag och för oss i Vänsterpartiet är det viktigt att frågan om pandemins effekter på unga individers hälsa omhändertas ur ett brett perspektiv. Personal som möter barn i vården bör uppmanas att vara extra uppmärksam under denna period, ställa frågor till barn om deras hemsituation samt reagera och agera vid tecken som talar för att barnet far illa. Vårdpersonal som möter vuxna patienter bör uppmuntras att på ett systematiskt sätt fråga om det förekommer våld i hemmet. Det är viktigare än någonsin, både nu under krisen men också efter, att personalen har verktyg och kunskap att identifiera patienter med våldserfarenheter och vart man kan hänvisa vidare eller vilket stöd som kan erbjudas.

Annons

Vi har begärt att skyndsamt få en risk- och konsekvensanalys gällande den speciella tid av ökad isolering som nu pågår i relation till våldsutsatthet och psykisk ohälsa. Tyvärr har den blågröna minoriteten ännu inte visat handlingskraft i frågan utan bollar den framför sig. De som idag lever i våldets terror eller tappat livslusten kan inte vänta! Vi måste agera nu, sedan kan det vara för sent.

Carina Örgård (V) ersättare i regionstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan