Annons

Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

JO-granskning klar: ”Kriminalvården borde tillåta besök utomhus”

Kriminalvården var inte förberedd på hur den skulle hantera en pandemi. Dessutom borde intagna få ta emot besök av anhöriga utomhus.

Det skriver JO i sin granskning av hur frihetsberövade påverkats under coronakrisen.

JO Katarina Påhlsson är klar med sin granskning av hur Kriminalvården initialt hanterat coronakrisens effekter. JO efterlyser fler åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av restriktionerna.

Bild: Petter Hansson Frank

Annons

Justitieombudsmannens granskning av förhållandena för intagna inom Kriminalvården är nu klar. Den har gjorts på uppdrag av riksdagens ombudsmän.

En viktig del i underlaget för JO:s granskning har varit de intagnas beskrivning av hur de upplever situationen.

– För mig är det viktigt att de intagna får komma till tals även i en situation när vi inte har kunnat genomföra vanliga inspektioner, säger JO Katarina Påhlsson.

Svarsfrekvensen på enkäten var över 70 procent och svaren beskriver situationen så som den var runt påsk.

– Det ger en ögonblicksbild och jag är medveten om att situationen kan ha förändrats sedan dess. Jag anser dock att det är betydelsefullt att beskriva förhållandena under den pågående pandemin, fortsätter JO Katarina Påhlsson.

Annons

För att hindra smittspridning av covid-19 har Kriminalvården sedan i mitten av mars 2020 kraftigt begränsat de intagnas möjlighet att bland annat ta emot besök och genomföra permissioner.

Annons

I sitt beslut konstaterar JO att de tillfälliga rutiner som Kriminalvården har infört innebär att myndigheten fortsätter bevilja besökstillstånd trots att det inte är möjligt att genomföra besök. Enligt JO är möjligheten till besök en väsentlig del i en human kriminalvård. Den nya rutinen innebär en betydande osäkerhet om intagna kan få sin rätt att ta emot besök prövad av en högre instans, vilket är djupt otillfredsställande.

Borde tillåta besök utomhus

JO efterlyser även fler åtgärder från Kriminalvården för att mildra de negativa konsekvenserna av restriktionerna. Det bör till exempel vara möjligt att tillåta besök utomhus eller medge korta permissioner utanför anstaltsområdet för videosamtal med minderåriga barn.

Kriminalvården har nyligen beslutat om lättnader i begränsningarna och tar därmed itu med en del av de problem som uppmärksammats i granskningen.

JO välkomnar detta. Men hittills har Kriminalvården förklarat att en framtida lättnad av begränsningarna kan äga rum först när Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning av covid-19 är låg.

– Det är av stor vikt att Kriminalvården kontinuerligt omprövar sådana här begränsningar av intagnas rättigheter och att man tar hänsyn till alla omständigheter, säger JO Katarina Påhlsson.

– Det kan exempelvis handla om insatser som myndigheten kan vidta för att minska risken för smitta vid besök eller vilken typ av permission den intagne ansöker om. Enligt min mening är det viktigt att Kriminalvården även i en krissituation gör självständiga bedömningar, tillägger Katarina Påhlsson.

Annons

Annons

De tillfälliga rutiner som Kriminalvården för närvarande tillämpar beslutades med kort varsel i början av mars 2020 och infördes som en bilaga till en handbok. Detta gör att JO ifrågasätter om Kriminalvården var tillräckligt förberedd inför den krissituation som pandemin medfört.

Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter och har ansvar för över 6000 intagna. En spridning av allvarliga och smittsamma sjukdomar i ett häkte eller i en anstalt kan få förödande konsekvenser.

– Eftersom Kriminalvården har ett samhällsviktigt uppdrag bör det kunna krävas att det finns en bättre förberedelse för hur myndigheten ska agera vid en pandemi, menar JO Katarina Påhlsson.

– Jag förutsätter att Kriminalvården kommer att analysera och utvärdera hur myndigheten har hanterat den pågående pandemin. Detta för att säkerställa att de åtgärder som vidtas i förhållande till intagna vid nästa kris är rättssäkra, ändamålsenliga och proportionerliga, avslutar Katarina Påhlsson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan