Annons

Annons

Annons

Platåskolan

Ny dispens för att flytta salamandrar inför skolbygge

Kommunen får en ny salamander-dispens av länsstyrelsen.

Dispensen behövs för att kunna anta en detaljplan för Platåskolan.

Den här gången har 21 fastighetsägare kontaktats inför beslutet.

Text

Annons

I mitten av december kom beslutet från högsta instans:

Mark- och miljööverdomstolen underkände Länsstyrelsens dispens, som gav kommunen möjlighet att flytta salamandrar från området där Platåskolan planeras till en damm på Marjarp.

Mark- och miljödomstolen ansåg att grannarna som överklagat dispensbeslutet borde fått yttra sig innan Länsstyrelsen gav sitt tillstånd.

Beslutet i överdomstolen innebar att Länstyrelsen fick behandla kommunens dispensansökan en gång till.

På tisdagen meddelade Länsstyrelsen ett nytt dispensbeslut. Den här gången har Länsstyrelsen begärt yttranden från 21 fastighetsägare i grannskapet.

Åtta yttranden kom in.

Länsstyrelsen skriver att fyra fastighetsägare säger att de sett salamandrar på sina fastigheter, bland annat i trädgårdar och i källare. Men det enda lekvatten för salamandern som Länsstyrelsen kan konstatera är den anlagda dammen på en av tomterna.

Annons

Annons

Beslutet från Länsstyrelsen innebär en dispens från artskyddsförordningen som gäller för bland annat den mindre vattensalamandern. Den population som finns i området ska flyttas, genom att djur och ägg ska samlas in i dammen vid tre tillfällen under våren, och flyttas till det som kallas groddammen i ett naturområde på Marjarp.

– Vi anser att den bästa lösningen i det här fallet är att flytta salamandrarna till en annan plats, som har bättre förutsättningar att långsiktigt erbjuda det salamandrarna behöver, säger Eva K Olsen, chef för enheten för naturärenden på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Nu har vi begärt, och fått in yttranden från grannar. Vår bedömning är fortfarande att en flytt av salamandrarna är det lämpligaste alternativet. Platsen för skolan är väl avvägd och detaljplanen stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen.

Det är mer än ett år sedan som Länsstyrelsen gav den första dispensen. De beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, som inte tog upp målet för prövning. Det beslutet överklagades till högsta instans.

Kommunalrådet Adam Johansson (M) säger att beskedet från Länsstyrelsen är ”ett steg i rätt riktning”, ett lagakraftvunnet dispensbeslut är förutsättningen för att kunna anta en detaljplan för ett högstadium.

Parallellt pågår en utredning om en alternativ placering av skolan. I slutet av maj ska resultatet av den utredningen vara klar och levererad till kommunfullmäktige.

Annons

– Huvudspåret är att högstadiet ska ligga vid stenbrottet. Beslutet från Länsstyrelsen har förstärkt möjligheterna.

Men det är inte ristat i sten.

Tidsaspekter för att kunna anta en detaljplan kommer att bedömas när en alternativ placering presenteras. Adam Johansson säger att utfallet av alternativet får bedömas och att man efter det får ta ställning till hur man skaagera framåt.

Annons

Det senaste dispenbeslutet kan också överklagas.

– Det är inget jag spekulerar i, säger Adam Johansson och fortsätter:

– Men beslutet ger förutsättningar för att skydda salamandern, som varit argumentet för att inte bygga en skola i stenbrottet.

Fakta

Platåskolan – det har hänt

I februari 2020 antog kommunfullmäktige en projektbudget på 386 miljoner kronor för bygget av Platåskolan.
Sedan dess har projektet räknats upp i två omgångar, som en konsekvens av byggkostnader ökat.
I investeringsplanen som kommunfullmäktige antog i höstas är skolan beräknad att kosta totalt 466,5 miljoner kronor. Av dem har det hittills gått åt 56,5 miljoner för projektering av projektet.


+ Mars 2017. Fullmäktige fattar beslut om en ny skolorganisation i Falköping. I beslutet ingick bland annat att bygga en helt ny högstadieskola i Falköping.
+ September 2017: Fullmäktige beslutar att ett nytt högstadium ska byggas vid stenbrottet i korsningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan.
+ Januari 2018. Skanska får entreprenaden för skolbygget. Upphandlingen omfattar både Platåskolan och utbyggnaden av Vindängen.
+ Juni 2019. Detaljplanen för området där skolan ska byggas antas av kommunfullmäktige.
+ Juli 2019. Detaljplanen överklagas av flera olika personer.
+ Februari 2020. Kommunfullmäktige antar projektbudgeten på 386 miljoner kronor, den enskilt största investeringen i kommunens historia.
+ Mars 2020. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena gällande detaljplanen.
+ April 2020. Mark- och miljödomstolens dom överklagas till mark- och miljööverdomstolen.
+ April 2021. Mark- och miljööverdomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen för Platåskolan.
+ Februari 2022. Länsstyrelsen ger dispens för att flytta salamandrar. Beslutet överklagas.
+ December 2022. Mark- och miljödomstolen underkänner dispensbeslutet. Länsstyrelsen ska behandla kommunens ansökan igen.

+ Mars 2023. Länsstyrelsen ger ny dispens för att flytta salamandrar.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan