Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Till de kyrkor som får mest hör Mariestads domkyrka, men också kyrkorna i Södra Kedum, Gökhem och Seglora får miljonbelopp.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet. Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

– Vi får in många ansökningar varje år. Men inför årets fördelning minskade faktiskt antalet ansökningar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i ett pressmeddelande.

Någon tydlig förklaring till detta finns inte. Behoven har knappast minskat. Däremot arbetar Svenska kyrkan med en stor inventering av samtliga fastigheter. Denna ska leda fram till skötselplaner för hela fastighetsbeståndet. Detta kan göra att pastoraten avvaktar med stora renoveringar tills man ser det samlade behovet.

Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift liksom tidigare år satsat på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador. På flera håll finns också kyrktorn och tak som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena. Däremot ges numera inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar.

Annons

Tidigare har stiftet kunna ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Nu har reglerna ändrats och sådana åtgärder ska i stället bekostas via begravningsavgiften. Mest pengar nästa år går till Södra Kedums kyrka på Varaslätten. Den får drygt 4,1 miljoner kronor till renovering av tornet och torntaket.

Även Acklinga kyrka utanför Tidaholm behöver renovera tornet och får 2,9 miljoner. Några stora renoveringar av fönster får också sjusiffriga bidrag. Mariestads domkyrka får ta emot nära 2 miljoner kronor till detta ändamål. Här rör det sig om ett mångårigt arbete som går i på sin tredje etapp. Gullereds kyrka utanför Ulricehamn får 1,2 miljoner för att renovera blyinfattade fönster. Andra kyrkor som får miljonbidrag är Seglora 2,4 mkr, Skallmeja 2,2 mkr, Gökhem 1,8 mkr, Våmb 1,4 mkr och S:t Olofs kyrka, Falköping 1,2 mkr.

Kort om bidragen

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är egentligen två olika bidrag. Det e..

Kort om bidragen

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är egentligen två olika bidrag. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor.

För 2019 är summan knappt 26 miljoner kronor i stiftet. Det är cirka tio miljoner mindre än i fjol. Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget.

Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat. Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla. Detta bidrag uppgår till nära 15 miljoner kronor.

Kyrkoantikvarisk ersättning - summan i tusen kronor

Brandstorps kyrka, drift av brand-och stöldskydd. 278

Habo kyrka, drift av brand-och stö..

Kyrkoantikvarisk ersättning - summan i tusen kronor

Brandstorps kyrka, drift av brand-och stöldskydd. 278

Habo kyrka, drift av brand-och stöldskydd. 293

Mulseryds kyrka, projektering för konserveringsarbeten. 24

Christinae kyrka, konservering mässhake. 17

Bälinge kyrka, konservering av textilier. 75

Alingsås, Landskyrkan, konservering av textilier. 40

Hemsjö kyrka, konservering av textilier. 20

Hemsjö kyrka, putslagning under läktare. 71

Amnehärad-Lyrestads pastorat, revidering av vårdplaner 8 kyrkor. 143

Antens kyrka, revidering av vårdplan. 32

Erska kyrka, revidering av vårdplan. 32

Lagmansereds kyrka, revidering av vårdplan. 32

Långareds kyrka, revidering av vårdplan. 32

Magra kyrka, revidering av vårdplan. 32

Magra kyrka, fasadrenovering. 85

Stora Mellby kyrka, fasadrenovering. 160

Långareds kyrka, konservering av textilier. 40

Borås Caroli kyrka, vårdplan och konservering av bibel. 131

Fåglums kyrka, utv. putsrenovering, kalkning, fönstermålning. 413

Falköping, Sankt Olofs kyrka, konservering ytskikt, inventarier. 1 256

Börstigs kyrka, fönsterrenovering. 64

Gökhems kyrka, nytt spåntak. 296

Jäla kyrka, fönsterrenovering. 59

Borgstena kyrka, tjärning av tak på klockstapel. 89

Gingri klockstapel, byte av bottenstockar. 197

Alboga kyrka, avfuktare. 20

Eriksbergs kyrka, avfuktare. 23

Källunga kyrka, avfuktare. 23

Molla kyrka, avfuktare. 23

Mjäldrunga kyrka, avfuktare. 23

Ods kyrka, avfuktare. 23 Skölvene kyrka, avfuktare. 23

Molla kyrka, omläggning av sydsidans spåntak. 655

Mofalla kyrka, tjärning spåntak. 225

Seglora kyrka, framtagning av äldre dekormålning i innertak. 655

Bredsäters kyrka, drift av brandskydd. 47

Bredsäters kyrka, renovering syllstockar och grund. 392

Mariestads domkyrka, renovering av 2 masverksfönster del 3. 1 315

Fågelö kapell, fönsterrenovering 194

Leksbergs kyrka, partiell målning kyrkbänkar. 117

Leksbergs kyrka, tjärning av tak. 113

Bergs kyrka, räcke till läktarbröst. 32

Locketorps kyrka, renovering av fönster. 133

Binnebergs kyrka, räcke till läktarbröst. 32

Brännemo kyrka, räcke till läktarbröst. 32

Böja kyrka, räcke till läktarbröst. 32

Flistad kyrka, räcke till läktarbröst. 32

Kyrkounderhållsbidrag - summan i tusen kronor

Bjärke församling Magra kyrka. Fasadrenovering 42

Bjärke församling Stora Mellby kyrka..

Kyrkounderhållsbidrag - summan i tusen kronor

Bjärke församling Magra kyrka. Fasadrenovering 42

Bjärke församling Stora Mellby kyrka. Fasadrenovering, besiktning av el och klockor. 84 Essunga pastorat Fåglums kyrka. Utvändig putsrenovering, kalkning, fönstermålning. 83

Floby pastorat Gökhems kyrka. Nytt spåntak 1500

Kinnarumma pastorat Seglora kyrka, Framtagning av äldre dekormålning. 1704

Mariestads församling Mariestads domkyrka Renovering av masverksfönster, del 3. 666

Norra Billings pastorat Locketorps kyrka. Renovering av fönster. 27

Redvägs församling Blidsbergs kyrka. Nedbillning och omputsning torn. 120

Skara pastorat Skallmeja kyrka. Omläggning av skiffertak 1576

Skultorps församling Sjogerstads kyrka. Utbyte av oljepanna till bergvärme 150

Stenstorps pastorat Broddetorps kyrka Fasadrenovering av nordsida och sakristia 346 Stenstorps pastorat Dala kyrka. Omputsning och ommålning fasad. 510

Sunnersbergs församling Gösslunda kyrka. Tjärning av torn. 15

Sunnersbergs församling Sunnersbergs kyrka. Tjärstrykning tornspira. 30

Sävare församling Saleby kyrka. Fasadrengöring och omfogning 95

Södra Kållands pastorat Gillstads kyrka. Byte av ekspån på tornet och tjärning 191

Södra Kållands pastorat Karaby kyrka. Tjärning av tornspira. 15

Södra Kållands pastorat Söne kyrka. Tjärning av tornspira. 12

Södra Kållands pastorat Tuns kyrka. Invändig renovering 1437

Tidaholms pastorat Acklinga kyrka. Renovering av torntak. 2080

Tidaholms pastorat Daretorps kyrka. Renovering av 12 fönster. 32

Tidaholms pastorat Dimbo kyrka. Renovering av fönster. 28

Tidaholms pastorat Valstads kyrka. Renovering av yttertak, taklag, viss pustlagning. 653 Tidaholms pastorat Vättaks kyrka. Fönsterrenovering samt takavvattning. 33

Varabygdens församling Södra Kedums kyrka. Renovering av torn och torntak. 2752

Vårgårda pastorat Hol kyrka. Tillgänglighetsanpassning. 566

Vårgårda pastorat Kullings-Skövde kyrka. Ut-och invändig målning. 92

Värsås pastorat. Forsby kyrka. Renovering av klockstapel. 71

Summa 14910