Barn och utbildningsnämndens budget i Skövde är underfinansierad! Förskola och skola kan och ska inte drivas som ett företag utan som en bildningsinstitution. Budgetmålen, inte barnens och elevernas bästa styr vilket leder till ständiga nedskärningar och besparingar.

Relaterat: Insändare: Alliansens strategi äter ut skolan i Skövde

Forskare har sedan länge visat att styrsystemet New Public Management, NPM, inte fungerar inom vår verksamhet. Genom ständiga mätningar, redovisningar och kontroller skulle verksamheten marknadsanpassas, bli mer effektiv och billigare och mindre byråkratisk.

Relaterat: Insändare: Hur ska vi rädda Skövdes skolor

Vad har detta lett till, jo en alltmer ökad administration och byråkrati. Det blir mer att göra på mindre tid och med mindre resurser. Yrkesproffesionens roll har försvagats. Lärare förvandlas till byråkrater i stället för undervisande inspiratörer. Samvetsstressen, skillnaden mellan de ökade kraven, de minskade resurserna leder allt oftare till psykisk ohälsa, långvariga sjukskrivningar eller att man lämnar yrket.

En arbetsmiljöanmälan gjordes till Arbetsmiljöverket i slutet av januari. Där togs bl.a. upp följande brister: Försämrad psykosocial arbetsmiljö, ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress, ökat antal sjukskrivningar, ökat antal situationer av hot och våld, ökad risk för tillbud och skador.

Förskolan och skolan i Skövde är sedan många år hårt drabbade av bristande resurser och ständiga besparingar. Skövde är på plats 285 av 290 kommuner när det gäller resurser till skolan, baserat på statistik från SCB.

Annons

Relaterat: Insändare: Barnen är vår framtid

I skollagen och läroplanerna står inget om ständigt minskad budget. Däremot står det att elev i behov av särskilt stöd ska ges sådant stöd och att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Den skolpolitik som Skövde bedriver skrämmer iväg både personal och elever.Ökad rörlighet bland personalen med ökade lönekostnader som följd påverkar budgeten. Ökad rörlighet påverkar även barnen/eleverna.

Bengt Wahlberg, Lärarförbundet Skövde