Kjell Jonsson är född i Göteborg men blev i tioårsåldern Lidköpingsbo.

Kjell studerade och blev utexaminerad civilingenjör på Chalmers i Göteborg. Efter tjänster inom byggföretag och industri under cirka 15 år blev första anställningen i kommunal tjänst inom Gislaveds kommun under tre år, denna anställning blev den första kontakten med politiken. Den kommunala verksamheten är lite mer komplicerad än den privata vilket gör att handläggning av ärenden får ta fler hänsyn.

Tekniska förvaltningen ansvarar för att Tidaholms offentliga utemiljö är trivsam och funktionell. Det är tekniska förvaltningen som ser till att bärande delar av den kommunala servicen fungerar.

Förvaltningen ansvarar för skötsel, planering och utveckling av Tidaholms gator, torg, grönområden, gatunät och vatten- och avloppsnät. Förvaltningen ansvarar också för kommunens egna fastigheter, reningsverk och avfalls- och återvinningsanläggningar.

Tekniska förvaltningen ansvarar för följande verksamheter: debitering av VA och renhållning kontakter med kommuninvånare gällande energirådgivning, parkeringstillstånd, arrenden, vägföreningar, vattensamfälligheter och kolonilotter, entreprenader, fastighetsförvaltning av kommunens egna och förhyrda fastigheter, gator och vägar, hyror och arrenden av kommunens fastigheter, parker och grönområden, trafik och trafikföreskrifter, sophämtning, vatten och avlopp.

Tekniska förvaltningen består av fem enheter: Administration, projekt och utredning, Fastighetsenheten Gatu- och parkenheten, Renhållningsenheten, Vatten- och avloppsenheten.

Kjell redogjorde för olika arbeten och projekt som har genomförts i Tidaholm under 2000-talet.

Idrottshallen, vilken byggdes ca 1939-40 är ett intressant byggnadsverk ur många aspekter. Behovet av en omfattande renovering var tydlig. Idrottshallen är en mycket betydelsefull byggnad för de flesta tidaholmare. Efter en omfattande renovering 2009 kunde hallen behållas till den slutgiltiga notan om 11 miljoner.

Simhallens olika skeden har krävt renovering, olika fuktproblem ställde till problem. Svåra problem med läckande bassänger åtgärdades med godkänt resultat. Senare har entreér byggts till, omklädningsrum renoverats och liten Spa-del tillkommit.

Annons

Inte att förglömma är kanske Tidaholms största investering dittills, Forsenprojektet med ny F-9 skola, spontanidrottsplats, bussangöring, cirkulationsplatser och parkeringar med en slutkostnad om drygt 200 miljoner kronor.

Alla äldreboenden har efterhand renoverats, från Lindängen, Midgård, och Hellidshemmet. Den totala kostnaden för dessa objekt blev ca 25, 37 respektive 3 miljoner kr.

Vi hade mest snö i Sverige år 2009-2011 under förvintrarna. Först i december började Norrland komma ikapp. Eftersom takkonstruktionen på Rosenbergshallen var bristfällig med rasrisk företogs ett omfattande renoveringsarbete.

Rivningen av hyreshus på Ramstorpsområdet och Brogatan 2003 kan i dagens ljus te sig märklig. Men då fanns ett bostadsöverskott samt att TBAB:s ekonomi och skuldsituation behövde rekonstrueras. Bostadsbolaget har därefter från 2004 och framåt haft stabil verksamhet.

Att få till stånd en "Konstgräsplan" var ett annat objekt som diskuterades livligt. Till slut enades man om placering på Tidavallen.

”Fiber i tiden” den senaste åtgärden för bättre service, många människor vill ha fiberinstallation. Det finns två Nätbolag i tätorten som samsas om kunder, anslutningarna pågår kontinuerligt med vissa störningar i gatumiljön som följd.

Arbeten med trafik- och cykelvägar förbättringar ur säkerhetssynpunkt pågår kontinuerligt, ofta med stöd av Trafikverket.

Vatten och avlopp stärks. Nya ledningar till Madängsholm och Folkabo planeras.

Diskussion sker även om samverkan med ”Skaraborgsvatten Borgunda” i händelse av störningar i vattenförsörjningen.

Framtidens skola, idrottshall och kommande villabyggnation planeras inom Rosenbergsområdet. Preliminär byggkostnad kan uppskattas till 150- 200 milj. Kostnaderna kan vara svårkalkylerade med hänsyn till den överhettade byggmarknaden.

Industrimarksexploatering har även denna ökat på i viss mån varför man nu arbetar med att ta fram nya tänkbara områden.