– Det känns naturligtvis hedrande att få en artikel publicerad när det handlar om ett så angeläget ämne, säger Lovisa Bengtsson.

Hon går för närvarande termin sju på läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Under förra terminen, som skulle ägnas åt forskning, skrev Lovisa Bengtsson ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng och ingick i överläkare Per Gustafssons forskarteam vid Skaraborgs Sjukhus.

Annons

– Jag sökte aktivt forskning vid Skaraborgs sjukhus Skövde, eftersom jag gärna vill göra min AT där samt jobba där i framtiden. Att forskningsämnet var så pass intressant var självklart ett stort plus, säger Lovisa Bengtsson.

Forskningen och artikeln baseras på inertgasutsköljning hos spontant sovande spädbarn. Inertgasutsköljning är en lungfunktionsmätning som mäter vilolungvolymen (FRC) hos spädbarnen, samt hur luften sprids och fördelas i lungornas luftvägar till alveolerna, lungblåsorna, där gasutbytet sker. Forskningen syftade till att jämföra två olika gaser som kan användas vid inertgasutsköljning, SF6 (svavelhexafluorid) och O2 (syrgas), för att komma fram till vilken som mest framgångsrikt används vid undersökning av spädbarnen.

Lovisa Bengtssons artikel bär är nu publicerad i den ansedda medicinska tidskriften Journal of Applied Physiology. Överläkare Per Gustafsson vid Skaraborgs Sjukhus gläds åt detta.

– Starkt av en student att samla in data på spädbarn och skriva en uppsats till den finaste fysiologitidskriften i världen, säger överläkare Per Gustafsson, som fungerat som Lovisa Bengtssons handledare och även är medförfattare till artikeln.