För Västra Götaland har i en första omgång 14,6 miljoner avsatts för Länsstyrelsen att fördela. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta asylsökandes kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att underlätta inför en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Under februari månad kommer länsstyrelserna att utlysa statsbidragen. Målgruppen för insatserna är vuxna asylsökande, eller personer med uppehållstillstånd som bor på anläggningsboende. Totalt ska 149 miljoner kronor fördelas i landet.

Det blir liksom förra året även en andra omgång med statsbidrag att söka, från den 15 maj till den 17 september. Medlen för den andra utlysningen är inte fördelade än.

Det kommer att bli informationsträffar om hur pengarna kan sökas, för Skaraborgs del hålls den i Skara den 20 februari.

Med statsbidraget ska Länsstyrelsen verka för att tillgången på insatser motsvarar behovet i länet, att målgruppen för insatserna har möjlighet att delta, och att kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.