Innan sommaren 2017 fanns farhågor om att både arbetsmiljö och patientsäkerhet var hotade, på grund av det ansträngda läget för bemanningen och bristen på framförallt sjuksköterskor. Sommaren har nu utvärderats i en rapport.

— Sommaren har gått bra, men det var mer ansträngt än tidigare, sammanfattar Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för Skaraborgs sjukhus styrelse.

En viktig måttstock för patientsäkerhet är vårdskador och man har sett att något färre vårdskador inträffade än under förra sommaren. Detta samtidigt som fler avvikelser registrerades.

Många medarbetare har uppfattat arbetsbelastningen under sommaren som tung. Det är en slutsats som dras i rapporten utifrån information från arbetsplatsträffar.

Inför sommaren 2017 höjdes den extra sommarersättningen för flytt av semester och extra arbetade timmar. Fler anställda har flyttat sin semester, vilket också påverkar bemanningen nu under hösten.

Annons

Den extra arbetade tiden som utförts motsvarar cirka 68 heltider. Den totala övertiden har ökat med runt 2 000 timmar i jämförelse med 2016, till 80 000 timmar.

Beordring av personal att arbeta har skett vid två arbetspass under sommaren. En medarbetare fick avbryta sin semester för att gå in och jobba.

Många har arbetat dubbelpass, alltså två arbetspass i direkt följd. Bland sjuksköterskor har ett 30-tal arbetat upp till tio dubbelpass, ett tiotal har arbetat fler än så och tre har arbetat över 30 dubbelpass. Även undersköterskor har gjort många dubbelpass.

Extra lönekostnader under sommaren kostade sjukhuset nästan dubbelt så mycket som i fjol, 20 miljoner kronor istället för elva miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på fler övertidstimmar, framförallt kvalificerad övertid, och ökat användande av förskjuten semester.

Bemanningsföretag har använts i betydligt större utsträckning jämfört med förra året. Bemanningsföretagen har fakturerat närmare dubbelt så mycket som förra sommaren, 25 miljoner kronor.

Antalet disponibla vårdplatser var 34 stycken färre än under förra årets sommarperiod. Antalet överbeläggningsdagar var 63 under sommaren, vilket är 22 fler än under föregående sommar. Sjukhuset valde att hellre placera patienter på hemavdelningarna än att utlokalisera dem till andra avdelningar.

Mer övertid, mer hyrpersonal, mer flyttad semester, många dubbelpass, ökade kostnader, färre vårdplatser och fler överbeläggningar - hur blir nästa sommar?

— Jag tror ju hela tiden på att det ska bli bättre. Ju mer vi förbereder desto bättre. Nu har vi redan börjat förbereda inför nästa sommar. Vi lär oss mer för varje år, säger Ulla-Britt Hagström.