De utmaningar som finns med de stora pensionsavgångarna och de mindre ungdomskullarna gör att konkurrensen om personal hårdnar och därför är de som inte är yrkesverksamma sjuksköterskor en viktig målgrupp.

År 2014 fanns i Sverige cirka 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen. Omkring tio procent av dem med legitimation arbetar idag med någonting annat och kanske kan lockas tillbaka till hälso- och sjukvården. Den potentiella möjligheten har Skaraborgs Sjukhus tagit fasta på, när man fattat beslut om att starta ett så kallat reaktiveringsprogram till hösten, som ska pågå under två år.

– Idag finns inget strukturerat arbetssätt kring reaktivering i Västra Götalandsregionen och som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen är ett reaktiveringsprogram en av åtgärderna för att säkra kompetensen på Skaraborgs sjukhus, säger Carina Gustafsson, HR-specialist vid Skaraborgs Sjukhus.

Projektform

Programmet startas i projektform och upplägget blir att en handledare utför en kompetens kartläggning, upprättar en handlingsplan för reaktivering, är ett stöd vid praktiska övningar samt ansvarar för den kontinuerliga utvärderingen. Det finns redan goda exempel som talar för att detta är en bra väg att gå för att rekrytera personal.

– Region Skåne samt Karolinska Universitetssjukhuset har arbetat med reaktivering med olika upplägg.Deras gemensamma erfarenhet är att de som söker är mycket motiverade och det har fallit väl ut. Programmet kan även medföra ett mindre nyttjande av bemanningsföretag, vilket kan ses som ett led i den nationella samlingen kring ”oberoende av hyrpersonal”, säger Carina Gustafsson.

Annons