Moderaterna ger först en bakgrund till att de nu agerar. De ser nedskärningar i alla nämnder och i stort sett alla ekonomiska experter anser att ekonomin i vårt land kommer att försämras, hur djup och hur långvarig, den ekonomiska krisen blir, är däremot osäkert. De ekonomiska experterna är också helt eniga att den framtida ekonomin i kommunerna kommer att vara mycket ansträngd. För att kunna hantera den framtida kärva ekonomin i kommunerna krävs åtgärder/anpassningar och särskilt viktigt att dessa åtgärder/anpassningar sker snarast då fulla effekter av beslutade åtgärder oftast tar tid.

Föreslagna åtgärder är i huvudsak kostnadsbesparingar men en kommun kan också välja att öka sina intäkter till exempel. Avgifter och skatter. Att öka avgifter och skatter torde vara en mindre lämplig väg i nuläget då Tidaholm redan nu har en hög kommunalskatt och i nuläget med framtida nedläggningar inom industrin måste Tidaholms kommun vara mycket attraktiv för att bo, arbeta och driva företag i.

Denna åtgärdsplan är anpassad för de speciella förhållanden som råder i Tidaholms kommun.

Övergripande

Med en kärvare ekonomi krävs att vi politiker har ett bra grepp över ekonomin för att kunna prioritera rätt inom kommunens verksamheter. För detta krävs,

• Månatlig uppföljning av ekonomin och budgetutfall med åtföljande beslut om omedelbara åtgärder vid negativa avvikelser (Gäller alla nämnder med särskilt fokus på kommunstyrelsen som utöver sin egen budget även har uppsiktsplikten över nämnderna).

Annons

• Omedelbar översyn av attest och delegations regler/policy. Målsättning med denna översyn är att politikerna skall öka sin attest och beslutsrätt och därmed öka kontrollen över ekonomin.

– Det känns som vi är lite för långt ifrån ibland när besluten tas. Jag skulle se att det förankras hos oss politiker på ett tydligare sätt, säger Ambjörn Lennartsson.

• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande resursfördelningsmodell.

• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som i stället för egen verksamhet kan läggas ut på entreprenad.

• Avyttra egendom/fordon/skog/mark som i närtid inte behövs för kommunens långsiktiga utveckling.

– Godsmagasinet kan vara ett sådant exempel om man flyttar ungdomsverksamheten till Bibliotekshuset.

• Gå igenom samtliga kommunens avtal med externa parter, eventuellt säga upp/omförhandla dessa.

• Ta fram en tydlig plan för underhåll med mera på kommunens fastigheter och egendom.

• Undersöka om möjlighet till ytterligare samverkan med närliggande kommuner inom främst administration.

• Ökad samverkan inom kommunen, konkretisera denna samverkan mellan nämndernas politiker och förvaltningar.

Personal

• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska antalet anställda personer inom administration och de personalresurser som inte är direkt kopplade till vård och skola.

– Finns överflödiga tjänster? Det tycker vi ska utredas. En anställd kostar minst 500 000-600 000 kronor.

• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter beslutet om rätten till heltid.

• Införa omedelbart återanställning-/nyanställningstopp.

– Här syftar vi inte på tjänster inom barn- och äldreomsorg eller skola utan på andra tjänster.

Fastigheter/lokaler

• Omedelbart avyttra överblivna/ej utnyttjade fastigheter/lokaler.

• Snarast utreda konsekvenserna att internhyresmodellen och ta fram eventuella förbättringar, alternativt avskaffa modellen.

– Ta Idrottshallen som exempel. Det visar hur snett det kan bli. Två förvaltningar ställs mot varandra och ingen vill ta ansvar för fastigheten. Min åsikt är att det är bättre att låta ett fastighetsbolag hyra ut fastigheterna till de olika förvaltningarna som har behovet.

Ovanstående åtgärder är några exempel på hur förbättringar av ekonomin kan ske enligt moderaterna

– Vissa delar kan genomföras direkt medan andra tar längre tid. Det viktigaste är dock att komma igång, slutar Ambjörn Lennartsson.