I tjänsteutlåtandet inför beslutet konstateras att sjukhusets pengar inte räcker: ”Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter ger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. ”

Den ekonomiska obalansen bedöms för 2019 vara en kvart miljard kronor. Det är fem procent eller en tjugondel av sjukhusets totala kostnad.

Relaterat: Chefer får ha hand om fler medarbetare på sjukhuset

I detta ingår 160 miljoner kronor som är det minusresultat som sjukhuset räknar med att göra i år, samt 90 miljoner kronor som man ser ut att gå back med nästa år.

För att komma tillrätta med obalansen krävs strukturella förändringar enligt tjänsteutlåtandet, där det också framgår att alla verksamhetschefer fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att minska verksamhetens kostnader med fem procent.

Det finns en lista över hur sjukhuset ska spara en kvarts miljard kronor på olika områden. Att minska på köpen av vård ska spara 20 miljoner kronor. Här räknas undersökningar med magnetkamera upp, liksom neuropsykiatriska utredningar.

Barn- och ungdomspsykiatrin inom Skaraborgs sjukhus har tidigare haft stora svårigheter med att kunna erbjuda barn och ungdomar neuropsykiatriska utredningar, då kapaciteten inte motsvarat inflödet av patienter.

Att fasa ut bemanningsföretag och minska personalomsättning väntas spara 40 miljoner kronor. Minskning av hyrpersonal är något man strävat efter tidigare, men kostnaderna har trots detta ökat istället för att minska.

Annons

Relaterat: ”Västra Götalandsregionen har Sveriges lägsta läkarlöner”

På listan finns också förslag för att göra kostnadseffektiva val när det gäller läkemedel, vilket ska spara 22 miljoner kronor.

Den största enskilda posten är ytterligare effektivisering och prioritering. Där ingår fortsatt anställningsprövning och att prioritera kärnverksamheten. 58 miljoner kronor tänker man spara på det.

Vårdstruktur vill man spara 35 miljoner kronor på. Där ingår en översikt över vårdplatserna, operationsverksamhet, vad man kallar utbudsstruktur, samt ambulansverksamheten. Kring det sistnämnda har förslag om neddragningar av ambulans i Skara på nattetid och i Hova tidigare framkommit.

55 miljoner kronor vill man spara genom förändrade arbetssätt, där det ingår minskad övertid och åtgärder som verksamhetscheferna lämnade in tidigare i år.

Kompetensförsörjningen anges i tjänsteutlåtandet vara av stor betydelse på flera sätt för sjukhuset: ”i dagsläget orsakar bristen på specialistkompetenser och övrig personal stora merkostnader för introduktion och handledning, köp av tjänster från bemanningsföretag, övertid och köp av vård från externa vårdgivare. ”

I förslaget till detaljbudget konstateras att lönekostnader ökar med runt 2,7 procent, vilket är mer än de två procent som regionens bidrag till sjukhuset räknas upp med. Läkemedel, hyror och räntor ökar i ännu större takt, liksom kostader för IT och alarmeringstjänst.