Tekniska nämnden har inkommit med kompletterande budgetärenden till kommunstyrelsen. De flesta gäller återvinningsstationen Siggestorp.

Ett väderskydd för farligt avfall måste uppföras. Beräknad kostnad för detta är 450 000 kronor. Väderskydd och invallning krävs för en säker mottagning. "Detta är också en punkt vi lovat åtgärda under kommunens inlämnade egenkontrollprogram för att driva verksamhet på ett säkert sätt", skrivet tekniska nämnden.

En ny personalbyggnad står också på listan. För närvarande har personalen en lokal och kontorsutrymme i en före detta ladugård som varken anses praktisk eller uppfyller arbetsmiljökraven som ställs idag. Kostnaden beräknas till två miljoner kronor.

Annons

— De här ärendena har vi beslutat att ta med i 2018 års budgetprocess som nu har startat, berättar kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Anna-Karin Skatt (S).

Har året ut på sig

Men det tredje ärendet som gäller Siggestorp får en snabbare handläggning.

Det gäller arbetet med sluttäckning av Siggestorps deponi. Den har gjorts under flera olika etapper. Länsstyrelsens krav är att den är sluttäckt och färdigställd senast 31 december 2017.

"Efter att provgropar grävts under sommaren har vi kommit fram till att tidigare lager med lera inte håller godkänd täthet utan att skyddstäckningen måste kompletteras enligt § 31 deponeringsförordningen", skriver tekniska nämnden bland annat.

Gamla deponin har en total yta av ca 44 000 kvadratmeter. Kvar att täcka med förslagsvis bentonitduk är ca 28 000 kvadratmeter. Vidare skall gammal täckning kompletteras och avskärmande dike för ovidkommande ytvatten anläggas.

Tre miljoner kostar genomförandet.

— Det finansieras med budgeterade medel från nuvarande investeringsbudget på 2,7 miljoner kr. Resten täcks av avgifter som tas upp på verksamheten på Siggestorp, förklarar Anna-Karin Skatt.