Vårt fina dricksvatten från Källefall kommer från Hökensås. Hökensås är en ås med ett enormt vattenreningssystem med sina mossar och sandfilter. Utan detta filter skulle vårt vatten ej vara drickbart på grund av att tungmetaller och miljögifter skulle passera fritt.

Vid bygge på en så här viktig plats påverkas såklart reningssystemet. Vindkraftbyggen är ett stort bygge med mycket grävning och dikning i mossmarkerna. Då vägar ska byggas, fundament gjutas och schaktning ska göras. Vid dessa ingrepp frigörs tungmetaller o miljögifter som följer med ut i vårt dricksvatten.

Kommunen nonchalerar detta och tar avstånd från sitt ansvar genom att föra över detta på länsstyrelsen.

Kommunen borde ta sitt ansvar och lägga in sitt veto tills dess att en hydrologisk undersökning är gjord. Kommer kommunen ställa krav på vindkraftföretagen för att säkerställa nolltoleransen på spridning av miljöfarliga ämnen i naturen som kan kontaminera vattentäkter och våtmarker under byggfasen och driften?

Kommer kommunen att göra en utredning på hur vattendrag och närliggande miljö kommer att påverkas vid anläggning av betongstation, sprängning och bergskrossning?

Vatten är en basal fråga som rör alla invånare i Tidaholm. Invånarna har rätt att kräva ansvarstagande av kommunen i denna så viktiga fråga.

Hökensås Vind

Annons