Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Till de kyrkor som får mest hör Mariestads domkyrka, men också kyrkorna i Södra Kedum, Gökhem och Seglora får miljonbelopp.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet. Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

– Vi får in många ansökningar varje år. Men inför årets fördelning minskade faktiskt antalet ansökningar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i ett pressmeddelande.

Någon tydlig förklaring till detta finns inte. Behoven har knappast minskat. Däremot arbetar Svenska kyrkan med en stor inventering av samtliga fastigheter. Denna ska leda fram till skötselplaner för hela fastighetsbeståndet. Detta kan göra att pastoraten avvaktar med stora renoveringar tills man ser det samlade behovet.

Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift liksom tidigare år satsat på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador. På flera håll finns också kyrktorn och tak som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena. Däremot ges numera inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar.

Tidigare har stiftet kunna ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Nu har reglerna ändrats och sådana åtgärder ska i stället bekostas via begravningsavgiften. Mest pengar nästa år går till Södra Kedums kyrka på Varaslätten. Den får drygt 4,1 miljoner kronor till renovering av tornet och torntaket.

Även Acklinga kyrka utanför Tidaholm behöver renovera tornet och får 2,9 miljoner. Några stora renoveringar av fönster får också sjusiffriga bidrag. Mariestads domkyrka får ta emot nära 2 miljoner kronor till detta ändamål. Här rör det sig om ett mångårigt arbete som går i på sin tredje etapp. Gullereds kyrka utanför Ulricehamn får 1,2 miljoner för att renovera blyinfattade fönster. Andra kyrkor som får miljonbidrag är Seglora 2,4 mkr, Skallmeja 2,2 mkr, Gökhem 1,8 mkr, Våmb 1,4 mkr och S:t Olofs kyrka, Falköping 1,2 mkr.