Föräldrarna Lisa Altemo, Marika Ikävalko, Elin Eklöf, Ann-Sofie Ärlig och Jan Karlsson valde att ställa frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande, Lena Andersson (S) under allmänhetens frågestund. Total fick nämndordföranden svara på 15 frågor från föräldrarna.

Här är alla frågor och svar från Lena Andersson.

1) Varför väljer (nämndordföranden) Lena Andersson och (skolchefen) Anneli Alm att bara bjuda in Elin Eklöf till ett möte?

– Vi bjöd in Elin till ett möte, men hon var också välkommen att ta med sig andra föräldrar. Det var också tanken att ytterligare någon förälder skulle ha varit med, men denna fick förhinder.

– Det var ju efter att jag frågade om jag fick ta med någon, rättade Elin Eklöf.

– Det stämmer. Och att vi bjöd in dig är för att det är du som har ställt frågorna. Vi kände att vi ville prata med dig eftersom siffrorna inte stämde i materialet som fanns i din E-petition, svarade Lena Andersson.

2) Hur kommer det sig att ni fortfarande inte har gjort något för att förbereda våra barn, men ni har haft en lång och noga planerad överlämning för de som ska börja förskoleklass?

– Överlämningen för barn som ska börja förskoleklass påbörjas i maj månad enligt rutiner vi har haft i flera år. De barn som kommer ha förskoleverksamhet i skollokaler kommer att förberedas under våren. Vi förstår att det finns en önskan om att komma igång med överlämningen, men för förvaltningens del har det första steget varit att planera vilka enskilda barn och grupper som berörs. Först nu när det är klart kan det mer konkreta överlämningsarbetet påbörjas. Hur det kommer att läggas upp kommer vårdnadshavare få information om på föräldramötet den 9 mars.

3) Hur kommer omskolningen se ut? Kommer kommunen ersätta oss för förlorad arbetstid?

– Den informationen kommer att ges på föräldramötet den 9 mars.

4) Kommer vi att göra skolval redan nu eller kommer vissa barn behöva flytta två gånger?

– Skolvalet görs enligt skollagen i samband med att eleverna börjar förskoleklass. Det har varit en noggrann planering att eleverna i femårsgrupper ska ha samma placering i förskoleklass. Det är inte kommunens avsikt att någon ska behöva byta skola när den börjar förskoleklass. Däremot kan förälder, om den så önskar, önska en annan skola till skolvalet och av den anledningen bli omplacerad, men i så fall är det inte på förvaltningens initiativ.

5) Hur kommer skolgården anpassas? Kommer den bli inhägnad med staket?

– Det kommer finnas inhängning mot vägar och parkeringar. Barnens säkerhet kommer vara lika högt prioriterad som den är i dag.

6) Om inte inhägnad görs undrar jag hur vi föräldrar och även förskolelärare ska känna trygghet när båda skolorna ligger så nära vägen?

– Pedagogerna har fullt ansvar för verksamheten och barnen och de kommer precis som inom våra andra förskoleverksamheter vara med barnen utomhus.

Lena Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

7) Vi anser inte att det inkomna medborgarförslaget från Elin Eklöf, som vi står bakom, har besvarats i god ton och tillräckligt utförligt. Varför har detta, som vi anser, rimliga förslag inte upptagits som möjlig lösning?

– Vi har tagit medborgarförslaget i beaktande och kommer att skicka det till kommunfullmäktige under våren i enlighet med våra rutiner. Det underlag som ligger till grund för förslaget stämmer dock inte överens med nuläget. Fakta på antal inskrivna barn och antalet barn i kö stämmer inte i medborgarförslaget vilket gör att förslagets slutsatser inte blir korrekta.

8) Förutom de 70 barn som ska flytta finns även 40 barn som inte berörs av det här beslutet. Har ni koll på fördelningen av femåringar i de kvarvarande grupperna? För de som blivit själva, eller få äldre barn i en grupp, undrar jag vad ni tror kan bli de pedagogiska konsekvenserna då äldre barn ofta ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar inför skolstart? Exempelvis när de får göra andra aktiviteter med bara femåringar och mer självständigt?

– Rektorerna i förskolan har gjort en noggrann planering både vad gäller vilka femåringar som ska ha sin placering på Forsen och Rosenberg och vilka som blir kvar på nuvarande förskolor. Rektorerna tar ansvar för att alla femåringarna får en pedagogisk verksamhet som har stöd i läroplan för skolan.

9) Anser BUN att man följer barnkonventionen som är svensk lag och som anger att barnens bästa ska ges tyngd vid alla kommunala beslut som påverkar barnet? Då varken föräldrar eller barn har kommit till tals angående den flytt av femåringarna från förskolor? Inga anpassningar har redovisats utifrån barnens behov om trygghet och utveckling i den nya miljön. Ingen utredning har gjorts om hur denna flytt påverkar barnens utvecklingsdel i en känslig och viktig ålder. Hur har man följt lagen i dessa avseenden?

– Här gör rektorerna bedömningen att man har tagit lagen i beaktande utifrån rådande förhållanden med fokus på barnens bästa.

10) Anser BUN att man agerar ansvarsfullt med medborgarnas skattemedel då man trots rådande sparkrav på ett antal miljoner inte ens överväger det medborgarförslag som har lämnats in av Elin Eklöf med en alternativ lösning för femåringarna flytt till nya förskolor och som skulle medföra en besparing på kommunen för kommunen på över en miljon kronor?

– Förvaltningen har noga beaktat medborgarförslaget, men det underlag som ligger till grund för förslaget stämmer dock inte överens med nuläget. Fakta på antal inskrivna barn och antalet barn i kö stämmer inte i medborgarförslaget vilket gör att förslagets slutsatser inte blir korrekta. Förskolans verksamhet har för lite antal lokaler i förhållande till antalet barn i kö.

Elin Eklöf.

11) Kommer barn även födda 2016 flyttas från sina förskolor? När får vi föräldrar i så fall information om det, hur det påverkar oss och våra barn som redan är inskolade och trygga i sin verksamhet, så att Tidaholms kommun inte bryter mot Barnkonventionen en gång till?

– Verksamheten med femåringarna på Forsen och Rosenberg är ingen ettårslösning. Vid höstens start kommer planeringen för kommande år påbörjas i samband med att de barn som ska börja förskoleklass 2021 gör sitt skolval.

12) Anser BUN att demokrati och invånardialog är viktigt för att bygga en kommun baserad på familj, trygghet och utvecklingsmöjligheter? Om ja, varför har detta då inte skett?

– Ja, vi tycker medborgardialoger är viktiga. I just den här frågan har vi inte kallat till någon sådan dialog, utan lyssnat till de som har sina barn placerade i femårsgrupper i dag där det upplevs som mycket positivt både för barn och föräldrar. De är mycket nöjda med verksamheten.

13) Hur jobbar BUN med framförhållning och vilken är den långsiktiga planen och visionen för barnomsorgen i Tidaholms kommun?

– Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt. Alla i vår organisation arbetar för att vi ska ha en god barnomsorg.

14) När insåg man att barnen var för många för platserna 2020?

– Det är flera parametrar som spelar in, antalet förskoleplatser, ändamålsenliga lokaler och ekonomi. Beslutet att använda lokaler på skolorna för förskoleverksamheten fattades av barn- och utbildningsnämnden den 14 mars 2019.

– Men när visste man om att det fanns för få platser, frågade Elin Eklöf?

– Det visade förskoleutredningen som beslutet togs ifrån, sa Lena Andersson.

15) Hur många årskullar kommer drabbas och när kommer dessa barns vårdnadshavare få information om deras barn kommer flyttas?

– Vi kan inte svara på i dag hur många femåringar som kommer beröras, men det vi vet är att detta inte är en ettårslösning. När verksamheten är igång kommer vi att planera inför nästa år.

Efter att Tidaholms kommuns folkhälsostrateg, Malin Gustafsson, haft en genomgång av Barnkonventionen senare under kommunfullmäktigesammanträdet kom frågan om femåringarnas flytt till skolor upp igen och då riktade Gunilla Dverstorp (M) kritik mot beslutet.

– Med den allmänhetens frågestund vi haft och de frågor som berörs i Malins föreläsning skorrar allt väldigt illa. Ni borde skämmas, sa Dverstorp.

Lena Andersson begärde ordet och svarade:

– Jag kan förstå att du känner så, Gunilla, men saken är den att alternativet är större barngrupper eller fler nybyggda lokaler vilket gör att det kommer kosta mer. Det gör att vi får färre händer som tar hand om våra barn. Det här är inga lätta beslut att ta.

Gunilla Dverstorp fortsatte sin kritik:

– Bristen på respekt mot oroliga föräldrar och bristen på vettig medborgardialog för att tala om vad man menar och hur man tänker… Ni är totalt tondöva i det här.