Den 1 januari 2019 infördes en public service-avgift istället för den tidigare tv-licensen. Avgiften är en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak om 1 300 kronor per person och år.

Gunilla Dverstorp (M) menar i en motion att avgiften påverkar den enskildes nettoinkomst och därför även beräkningen av avgifter. Hon yrkar på att public service-avgiften ska tas med vid beräkning av den enskildes nettoinkomst och att samtliga avgiftsbeslut räknas om med retroaktiv verkan, vilket skulle gynna den enskilde.

Social- och omvårdnadsnämnden har avvaktat med sitt svar med anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten. Nämnden har nu mottagit domen från förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har slagit fast att kommunen inte har gjort fel vid beräkningen av avgiften. Därför föreslås att motionen ska avslås.

Kommunstyrelsen har ingen avvikande åsikt och tycker att kommunfullmäktige ska avslå motionen.