I kommunens strategiska plan för 2019-2021 står det att ”Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla invånare. /…/ Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag.”

Enligt planen ska alltså alla kommuninvånare behandlas lika. Redan innan första halvåret för planen är slut särbehandlas vi utanför stadsgränsen. Hade flera lärare slutat i en av de centrala skolorna hade eleverna inte tvingats byta till en annan skola. För eleverna i Fröjereds skola och deras föräldrar blir konsekvenserna desto större. Många måste hämta sina barn på olika ställen och köra mer bil vilket negativt för vår gemensamma miljö. Alla arbetar inte heller i Tidaholm utan hemma på gårdarna eller i andra städer.

Vi i LRF ser att många yngre har flyttat in i bygden och glatt åt oss detta. Nu kommer beslut som kan leda till att denna trend kommer att brytas. Varför flytta ut på landet om det inte finns någon skola? Det är viktigt att det finns kommunal service för dem som bor utanför stadsgränsen. Det är också ett stort problem att förskolan i Fröjered är full och de små barnen också måste köras in till Tidaholm. Att förskolan redan har utökats med en avdelning men ändå inte kan erbjuda alla sökande barn plats tyder ju på att barnunderlaget till skolan ökar.

Vi har förstått att lärarna känt att verksamheten blir sårbar med få lärare, till exempel med vikarier, bussvakt och rastvakter. Det har också framkommit att det kan vara svårt att inte ha så många andra lärare att samarbeta med.

Det är skolchefens ansvar att det finns lika villkor för alla lärare i kommunen. Varför inrättas inte en gemensam vikariepool för alla skolor? Angående bussvakt så blir det ju inte bättre nu när eleverna istället ska åka linjebuss ensamma. Andra lärare att samarbeta med finns i tätorten eller i Valstad och Ekedalen. Ledningen kan underlätta för lärarna att kunna träffa varandra.

Den ”lösning” som skolchefen drivit igenom, att tvinga eleverna i 4-6 att gå i Tidaholm, är ingen långsiktig lösning på Fröjereds skolas problem. Det är snarare ett första steg till nedläggning vilket vi inte accepterar.

Skolledningen måste ta hand om sin personal så att inte fler elever på de andra landsbygdsskolorna drabbas. Plan B sattes i verket för fort, än finns tid att anställa personal och rädda skolan. Bevisligen söks fortfarande personal till andra lärartjänster i kommunen på arbetsförmedlingen. Varför togs annonserna till Fröjered bort så snabbt?

Tidaholm Fröjereds LRF avd

genom ordförande

Leif Johansson