Göran Olofssons har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska låta Samrealskolan bli kommunhus med fullmäktigesal. Detta eftersom kommunen i nuläget inte har ett stadshus med fullmäktigesal. Förslagsställaren framhåller även att kommunen behöver lokaler för äldre med vårdbehov och då nuvarande stadshus tidigare har varit en vårdinrättning är det lämpligt att nuvarande stadshus istället används till vårdändamål.

Social- och omvårdnadsnämnden sade nej i sitt yttrande. Nämnden håller med om att det finns vinster med att i framtiden använda det nuvarande stadshuset till andra ändamål, men att Samrealsskolans lokaler inte kan täcka det lokalbehov som behövs för att inrymma den verksamhet som idag bedrivs i stadshuset.

Samhällsbyggnadsnämnden har samma ståndpunkt. Samrealskolan anses inte vara det bästa alternativet för ett framtida stadshus. Detta dels på grund av att det redan finns beslut och planer för hur Samrealskolan ska nyttjas i framtiden, dels för att den i kvadratmeter är mindre än hälften så stor som dagens stadshus.

Båda nämnderna framhåller emellertid att medborgarförslaget innehåller flera intressanta aspekter. Dagens stadshus (Solkullen) är tillsammans med Midgård ursprungligen byggt för ett annat ändamål än stadshus.

"Andelen äldre kommuninvånare blir allt större och behovet av fler äldreboenden ökar inom en inte allt för avlägsen framtid. Det är positivt om nuvarande stadshus kan övergå till vården, vilket kan utvecklas till ett äldrecentra med samlade lokaler för omvårdnadsförvaltningens verksamheter", noteras bland annat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att frågan kring hur stadshusfunktionen ska utformas i framtiden samt vart stadshuset ska vara beläget bör analyseras i en separat utredning.

Kommunstyrelsen delar berörda nämnders bedömning och beslutar om avslag av medborgarförslaget.

– Byggnaden räcker helt enkelt inte till för att inrymma den verksamhet som bedrivs i nuvarande stadshus, konstaterar både kommunalrådet Anna-Karin Skatt (S) och oppositionsrådet Runo Johansson (L).