Västgöta-Bladet

Annons

Urkundsförfalskning

Brottsbalken, 14 kap. Om förfalskningsbrott: 1 § Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.